Zásady spracúvania osobných údajov (GDPR)

reforma pravidiel eú o ochrane údajov 2018

Ochranu osobných údajov berieme vážne, preto je pre mňa dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky vaše osobné údaje, ktoré získavam počas vašej návštevy na mojej stránke sú od 25. 05. 2018 spracované v súlade s s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. 05. 2018.

zaznamenávania osobných údajov na webe

Počas vašej návštevy mojej stránky sú z technických dôvodov zaznamenávané IP adresy, ktoré vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili moju stránku, ako dlho ste sa na mojej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor a preto s týmto údajom nakladám so zvýšenou starostlivosťou. 

Systéme na webovej stránke používaj cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a aby som vedel na základe toho prispôsobiť obsah webu. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste moje stránky v z vášho počítača niekedy navštívili. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš internetový prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači, vzhľadom na skutočnosť, že ide o váš osobný údaj. Tiež môžete namietať proti použitiu cookies tým, že mi vašu námietku napíšete na e-mail : info@recenzovo.sk

Právnické pojmy

Pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácii s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami. 

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať).

záruka bezpečnosti na mojom webe

Je pre mňa prvoradé, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Implementoval som rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. Moje webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https.

Ak by  náhodou moje systémy boli napadnuté hackerským útokom, či inak by bol môj systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dát, budete do 72 hodín informovaní mojou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budem komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR – s Úradom na ochranu osobných údajov. 

Ako dotknutá osoba, t. j. osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú – máte právo byť informovaný o údajoch prevádzkovateľa – t. j. osoby, ktorá vaše údaje spracováva. Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je webový portál recenzovo.sk 

Na mojich stránkach odkazujem na služby a produkty tretích strán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od mojich. Z tohto dôvodu nenesiem žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je mojou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti, preto ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte ma na info@recenzovo.sk

Tieto podmienky sú platné od 22. 05. 2018.

Viac informácii o GDPR sa dozviete tu:

  1. Stránka Európskej komisii
  2. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
  3. EUGRPR. ORG (v angličtine)